نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تاثیر بازخورد خودکنترلی، متواتر و کاهش یافته بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 23-36

امین صادقی؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ معصومه شجاعی؛ آرزو عادلی فر