نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 75-92

10.22059/jmlm.2012.25076

غلام علی قاسمی کهریزسنگی؛ حمید صالحی؛ لیلا حیدری


3. مقایسة سطح و الگوی نیازهای توجه در سرویس پرشی والیبال

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 45-64

حمید صالحی؛ احمدرضا موحدی؛ غلامعلی قاسمی کهریزسنگی؛ عدنان غضنفری


4. هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 119-135

الهام خدادادی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی


5. نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 81-101

مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی