نویسنده = ���������� �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 75-92

10.22059/jmlm.2012.25076

غلام علی قاسمی کهریزسنگی؛ حمید صالحی؛ لیلا حیدری