نویسنده = ���������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی‌گیران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 245-257

10.22059/jmlm.2014.50460

محمدصادق افروزه؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ مصطفی ادریسی کلور؛ علی افروزه


2. تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 125-145

10.22059/jmlm.2013.35711

علی فتحی زاده؛ حسن محمدزاده جهتلو