نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 8
2. تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 311-320

10.22059/jmlm.2019.251111.1346

مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده


4. اثر مداخلۀ فراهم‌سازی حرکتی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 193-207

10.22059/jmlm.2016.59268

آسیه ذوقی؛ معصومه شجاعی؛ عبدالله قاسمی


7. مقایسة تاثیر بازخورد خودکنترلی، متواتر و کاهش یافته بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 23-36

امین صادقی؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ معصومه شجاعی؛ آرزو عادلی فر


8. تاثیر فعالیت بدنی بیشینه و جنس بر میزان ترشح هورمون رشد (GH) در نوجوانان دختر و پسر فعال

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 51-63

نیکو خسروی؛ داود حومنیان؛ معصومه شجاعی؛ زهره اسکندری