نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط بین راهبردهای مقابله‌ای و تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبه: رویکرد نظریۀ بازگشتی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 25-42

10.22059/jmlm.2021.212947.1132

پیمان هنرمند؛ محمد خبیری؛ رسول حمایت طلب؛ حسن غرایاق زندی


3. روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 607-626

10.22059/jmlm.2017.61031

نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری