نویسنده = �������������� ���������������
تعداد مقالات: 10
2. تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-169

10.22059/jmlm.2019.234009.1246

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی


3. تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-69

10.22059/jmlm.2018.246238.1317

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ بهروز گل محمدی؛ محمدرضا سلمان زاده


4. تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 385-411

10.22059/jmlm.2018.208261.1095

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ امین خسروی جعفری


5. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-106

10.22059/jmlm.2018.140358.1029

ولی اله کاشانی؛ مهشید بابایی؛ بهروز گل محمدی


6. ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 423-443

10.22059/jmlm.2017.135776.994

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر


7. تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-121

10.22059/jmlm.2017.61950

احمد نیک روان؛ ولی اله کاشانی؛ الهه مصطفایی فر


8. ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 661-681

10.22059/jmlm.2017.61128

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی


10. مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-194

10.22059/jmlm.2014.50456

منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری