نویسنده = �������� ������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سرعت و دستکاری بازخوردهای حسی بر اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 377-396

10.22059/jmlm.2016.59378

علیرضا فارسی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی