نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 7
2. ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-83

10.22059/jmlm.2019.255425.1367

جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده


3. مقایسۀ رفتارهای خیرگی و تصمیم‌گیری در بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-133

10.22059/jmlm.2019.245730.1316

حسن محمدزاده؛ پریسا پارسافر؛ جلال دهقانی زاده


4. بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-107

10.22059/jmlm.2017.61949

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


5. تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-125

10.22059/jmlm.2016.58498

جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده


7. تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-86

10.22059/jmlm.2015.54506

جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی