نویسنده = �������� ������ �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فاصله‌دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-115

10.22059/jmlm.2020.288843.1465

رزا رهاوی عزآبادی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مرضیه خواجه زاده


2. تأثیر زمان آزمون یادداری و ایجاد تداخل بر تثبیت حافظۀ حرکتی پنهان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-21

10.22059/jmlm.2018.43540.770

پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ مهدی نمازی زاده؛ حسن عشایری