نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سطوح مختلف تمرین بر ویژگی‌های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 547-561

10.22059/jmlm.2017.61027

راضیه خان محمدی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


2. اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-98

10.22059/jmlm.2016.58497

راضیه خانمحمدی؛ حسن خلجی؛ رضا یوسفی


3. تأثیر برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارت های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 5-21

کیوان ملانوروزی؛ حسن خلجی؛ محمود شیخ؛ حکیمه اکبری