نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی‌گیران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 245-257

10.22059/jmlm.2014.50460

محمدصادق افروزه؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ مصطفی ادریسی کلور؛ علی افروزه