نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تغییر ویژگی‌های سینماتیکی سرویس تنیس تحت شرایط فشار رقابتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-112

10.22059/jmlm.2016.58501

فرهنگ یزدان پرست؛ حمید صالحی؛ شهرام لنجان نژادیان