نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خودگفتاری و بازخورد بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه بسکتبال

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-59

10.22059/jmlm.2018.103986.823

مینا امامی آرندی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی