نویسنده = �������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 263-279

10.22059/jmlm.2019.135730.993

لیلا قندهاری علویجه؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی