نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-107

10.22059/jmlm.2017.61949

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده