نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی پاسخ‌های فیزیولوژیک شمشیربازان نخبه براساس ابعاد کمال‌گرایی رقابتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-197

10.22059/jmlm.2017.208160.1092

اشکان علیزاده؛ محمد خبیری؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی گائینی