نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آثار تغییرپذیری تمـرین و توجه در یادگیری مهارتی ورزشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-301

10.22059/jmlm.2017.213654.1136

حمید صالحی؛ زهرا زمان پور بروجنی