نویسنده = ������������ ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 429-442

10.22059/jmlm.2020.269382.1416

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری