نویسنده = �������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. اثر آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 205-217

10.22059/jmlm.2020.298695.1491

کیمیا مصطفوی؛ سید محی الدین بهاری؛ افسانه صنعت کاران


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 429-442

10.22059/jmlm.2020.269382.1416

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری