نویسنده = ������ ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش دستورالعمل‌های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 361-378

10.22059/jmlm.2019.283738.1457

معصومه علی اصغری تویه؛ مژگان معمارمقدم؛ میترا محمدی