نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فاصله‌دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-115

10.22059/jmlm.2020.288843.1465

رزا رهاوی عزآبادی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مرضیه خواجه زاده