نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت‌های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 349-364

10.22059/jmlm.2020.304332.1513

امینه لشکری زاده؛ وحید روح اللهی؛ مهشید زارع زاده؛ امین خدابخش زاده