دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر رنگ پس‌زمینه و جنسیت بر زمانبندی پیش‌بینی انطباقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

مسعود ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ یدالله بیننده


2. تاثیر تمرینات حرکتی در محیط واقعیت مجازی بر دامنۀ حرکتی کودکان فلج مغزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

مرتضی پورآذر؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده؛ داوود حومینیان؛ شهناز شهربانیان


3. بهبود تعادل ایستا از طریق تمرینات واقعیت مجازی در کودکان فلج مغزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

فاطمه میراخوری؛ مرتضی پورآذر؛ فضل الله باقرزاده


4. اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری


5. تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی–حرکتی با کمک والد مورد علاقه بر تعادل کودکان اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

احمد نیک‌روان؛ فاطمه رضایی؛ راضیه شاکرمی