دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیریک دوره برنامه تمرینی منتخب وآموزش نوروفیدبک وروش ترکیبی برتوجه وتکانشگری کودکان مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1399

10.22059/jmlm.2020.309501.1531

محسن ترابی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ ناصر نقدی


2. مقایسه مهارت های حرکتی و شاخص توده بدنی کودکان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22059/jmlm.2021.304107.1511

مهدی تختائی؛ داود حومنیان؛ محمود شیخ


3. بررسی اثربخشی رویکرد درمانی یکپارچگی حسی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22059/jmlm.2021.140180.1027

یونس الفتیان؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده


4. تاثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22059/jmlm.2021.314410.1550

جلیل میرزایی؛ رسول زیدآبادی؛ محمد رضا شهابی کاسب


5. مقایسه رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین‌ و لذت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22059/jmlm.2021.313683.1546

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


6. تأثیر پیش‌دوره و فواصل زمانی بین محرک‌ها بر دوره بی‌پاسخی روانشناختی: شواهدی بر آماده‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jmlm.2021.310306.1533

محمدرضا دوستان؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ کامبیز نوری