دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر رنگ پس‌زمینه و جنسیت بر زمانبندی پیش‌بینی انطباقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

مسعود ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ یدالله بیننده


2. تاثیر تمرینات حرکتی در محیط واقعیت مجازی بر دامنۀ حرکتی کودکان فلج مغزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

مرتضی پورآذر؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده؛ داوود حومینیان؛ شهناز شهربانیان


3. بهبود تعادل ایستا از طریق تمرینات واقعیت مجازی در کودکان فلج مغزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

فاطمه میراخوری؛ مرتضی پورآذر؛ فضل الله باقرزاده