نشریه رشد و یادگیری حرکتی (JMLM) - مقالات آماده انتشار