آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ویژگی­های شخصیتی با میزان بروز آسیب در کشتی­گیران نخبۀ ایران بود. بدین منظور 60 نفر از کشتی­گیران نخبۀ ایران در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات تحقیق از طریق فرم گزارش آسیب و پرسشنامۀ ارزیابی شخصیت نئو جمع­آوری شد. از روش­های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد همۀ کشتی­گیران در طول یک فصل حداقل دو آسیب را متحمل شده­اند. همچنین در کشتی‌گیران نخبه بین ویژگی­های شخصیتی شامل بی­ثباتی هیجانی (005/0≥P)، برون‌گرایی (003/0≥P)، باز بودن نسبت به تجربه­های مختلف (047/0≥P)، توافق­پذیری (0001/0≥P) و وجدانی بودن (0001/0≥P) با میزان بروز آسیب ارتباط معناداری وجود داشت. در مجموع یافته­های این تحقیق نشان داد که برخورداری از ویژگی­های شخصیتی مانند بی­ثباتی هیجانی پایین، برون‌گرایی بالا، باز بودن نسبت به تجربه­های مختلف پایین، توافق­پذیری بالا و وجدانی بودن بالا به ورزشکاران نخبه کمک می‌کند تا بهتر بتوانند با موقعیت­های استرس‌زا که در ورزش اتفاق می­افتد، کنار بیایند و با اعتمادبه‌نفس بالا با عوامل روانی مضر مانند استرس و اضطراب مقابله کنند و در نهایت احتمالاً سبب کاهش بروز آسیب شوند. بنابراین به مسئولان، مربیان، پزشکان و روان‌شناسان ورزشی توصیه می­شود تا برنامه­ریزی و اقدام‌های لازم را برای ارزیابی ویژگی­های شخصیتی ورزشکاران نخبه انجام دهند تا با انتخاب ورزشکاران با ویژگی­های شخصیتی مناسب احتمال بروز آسیب در ورزشکاران نخبه کاهش یابد و به این صورت در پیشگیری از بروز آسیب گام­هایی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Traits and Sport Injuries in Elite Wrestlers in Iran

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Barati 1
  • Farshid Tahmasbi 2
  • karim biglar 3
چکیده [English]

 
 
The aim of the present study was to investigate the relationship between personality traits and incidence of injury in Iranian elite wrestlers. 60Iranian elite athletes participated in this study. Data were collected with injury report form and NEO personality questionnaire. The descriptive statistics and Pearson correlation coefficient at a significance level of 95% were used for data analysis.Results showed that all of the wrestlers suffered from at least two injuries during one season. The results showed a significant relationshipbetween personality traits includingneuroticism (P≤0.005), extraversion (P≤0.003), openness to experience (P≤0.047), agreeableness (P≤0.0001) and conscientiousness (P≤0.0001).Overall, findings indicated that personality traits such as low neuroticism, high extraversion, low openness to experience, high agreeableness and highconscientiousness helped elite athletes to better handle stressful situations in sports andto confront harmful psychological factors such as stress and anxiety through enhancing self-confidence and finally decrease injury incidence. Thus, officials, coaches, physicians and sport psychologists are recommended to plan to evaluate elite athletes' personality traits so that injury incidence can reduce and be prevented through a selection of those athletes with suitable personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite wrestlers
  • Iran
  • men
  • Personality Traits
  • sport injury
1.اکستراند، یان؛ کارلسون،یون؛ هادسون، آلن (1390). طب فوتبال، ترجمۀ محمدحسین علیزاده، فرشید طهماسبی و حامد عباسی، نشر علم و حرکت، چ اول، ص 21 و 70 و 123-122.
2. بشارت، محمدعلی (1386). «رابطه ابعاد شخصیت و ناگویی خلقی»، مجلۀ روان‌شناسی معاصر، دورۀ دوم، ش 2، ص 58 – 50.
3. بمبئی‌چی، عفت؛ رهنما، نادر؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ ابراهیمی کرمی، الهام (1387). «رابطۀ میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب‌های آنان»، نشریۀ حرکت، ش 35، 98 – 89.
4. تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ عظیم‌نژاد، محمد (1388). «توصیف نیمرخ مهارت‌های روانی دوچرخه‌سواران نخبه ایران»، فصلنامۀ علوم ورزش 1، ص 103-89.
5. حق‌شناس، روح‌الله؛ مرندی، سید محمد؛ مولوی، حسین؛ خیام‌باشی، خلیل (1385). «مقایسۀ برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکارآسیب‌دیده و غیرآسیب‌دیده»، فصلنامۀ المپیک، سال چهاردهم، ش 4، ص 70-61 .
6. چلبیانلو، غلامرضا؛ گروسی­فرشی، میرتقی (1388). «رابطۀ آزمون شخصیت پنج عاملی با آزمون SCL-90-R: نگاهی به قابلیت آزمون نئو در ارزیابی سلامت روانی»، مجلۀ علوم رفتاری، دورۀ 4، ش 1، ص 58 – 51.
7. رضایی، میثم (1384). ارتباط عوامل روانی با میزان شیوع آسیب‌های ورزشی در رشتۀ کشتی و هندبال، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 57-23.
8. شهبازی، مهدی؛ وزینی طاهر، امیر؛ رحیمی‌زاده، میثم (2012). «رابطۀ بین میزان شیوع آسیب‌های ورزشی و آمادگی روانی دانشجویان دختر و پسر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور»، نشریۀ طب ورزشی 3، ص 125-44.
9. عسگری، پرویز؛ حافظی، فریبا؛ جمشیدی، ثریا (1389). «رابطۀ سبک اسناد و ویژگی­های شخصیتی با رضایت از زندگی زناشویی در پرستاران زن شهر ایلام»، مجلۀ زن و فرهنگ، ص 33 – 17.
10. کجباف نژاد، هادی؛ احدی، حسن؛ حیدری، علیرضا؛ عسگری، پرویز؛ عنایتی، میرصلاح‌الدین (1389). «ارتباط بین مهارت‌های روانی، هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با انگیزه موفقیت ورزشی در ورزشکاران مرد شیراز»، یافته‌های نو در روان‌شناسی، ص 125-107.
11. گروسی، میرتقی (1380). «رویکردهای جدید به ارزیابی شخصیت: کاربرد تجزیه‌وتحلیل عوامل در مطالعات شخصیت»، تبریز، نشریۀ جامعه پژوه، ص 16- 9.
12.جعفری، اکرم؛ مرادی، محمدرضا؛ رفیعی‌نیا، پروین (1386). «مقایسۀ برخی مهارت‌های روانی تکواندوکاران زن برتر و غیر برتر»، فصلنامۀ المپیک، سال پانزدهم، ش 1، ص 123 – 113.
13.میرزایی، بهمن؛ رحمانی‌نیا، فرهاد؛ بردار، فرشاد (1385). «مقایسۀ نیمرخ حالت‌های خلقی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتۀ آزاد و فرنگی»، فصلنامۀ المپیک، سال چهاردهم، ش 1، ص 40 – 31.
14. Aufenanger S. J. (2005). "Relationship between mental skill and competitive anxiety interpretation in open skill and close skill athletes".Ohayo, Thesis, Miami University. p.p: 89- 101.
15. Brewer BW. (1994). "Review and critique of models of psychological adjustment to athletic injury". Journal of applied sport psychology 6: 87 – 100.
16. Dominikus F, Fauzee MSO, Abdullah MC, Meesin C, Choosakul C. (2009). "Relationship between mental skill and anxiety interpretation in secondary school hockey athletes". European Journal of Social Sciences, 9: PP:651 – 658.
17. Gould D, Petlichkoff LM, Prentice B, Tedeschi F.(2000). "Psychology of sports injuries". Sports Science Exchange Roundtable 11: 1-4.
18. Grove, J. R. (1993). "Personality and injury rehabilitation among sport performers". In Pargman, D. (ed). Psychological Bases of Sport Injuries. pp. 99 - 120. Fitness Information Technology, Morgantown, WV.
19. Hardy, C. J. & K. R. Crace. (1991). "Social support within sport". Sport Psychology Training Bulletin. 3(1): 1 - 8.
20. Ivarsson A, Johnson U.(2010). "Psychological factors as predictors of injuries among senior soccer players. A prospective study".Journal of Sports Science and Medicine 9: 52- 347.
21. Johnson U. (2006)."Sport Injury, Psychology and Intervention: An overview of empirical findings".Sport Exercise Psychology;
57: 1-10.
22. Johnson U. (2007). "Psychosocial antecedents of sport injury, prevention, and intervention: An overview of theoretical approaches and empirical findings". International journal of sport and exercise psychology 5: 352 –369.
23. Johnson U, Ekengren J, Andersen MB. (2005). "Injury prevention in Sweden: Helping soccer players at risk". Journal of sport and exercise psychology 27: 8- 32.
24. Kerr G, Fowler B. (1988). "The relationship between psychological factors and sports injuries". Sports Med. 6: PP:127–134.
25. Kleinert J. (2007). "Mood states and perceived physical states as short term predictors of sport injuries": two prospective studies. International journal of sport and exercise psychology 5: 51 – 340.
26. Lehtinen M. (2012). "Perceptions of sport injuries of young elite swimmers".Master’s thesis.Department of Sport Sciences. University of Jyväskylä.pp:32- 42.
27. Noh YE, Morris T, Andersen MB. 2005. "Psychosocial factors and ballet injuries". International journal of sport and exercise psychology 3: 79 – 90.
28. Nor HM, Anizu M.(2006). "Psychological Predictors Of Injury Among Malaysian Professional Football Players" [RD93. M697 2006f rb]. Universiti Sains Malaysia. p.p: 15- 54.
29.Nor M.A.M. (2001). "The Psychological Aspects Of Injury In Sport". Jurnal Teknologi: 39 – 50.
30. Prapavessis RMaH.(2005). "A Psychological Approach to the Prediction and Prevention of Athletic Injury". Journal Of Sport& Exercise Psychology 27: 289-310.
31. Rodin, J. & P. Salovey. (1989). "Health Psychology".Annual Review of Psychology. 40: 533 - 579.
32. Weinberg RS, Gould D.(2010). "Foundations of sport and exercise psychology": Human kinetics publishers. p.p:43- 67.
33. Williams JM, Andersen MB.(1998). "Psychosocial antecedents of sport injury: Review and critique of the stress and injury model". Journal of applied sport psychology 10: 5- 25.