مقایسۀ سلامت عمومی و نیمرخ حالات خلقی در ورزشکاران پرورش‌اندام با و بدون مصرف استروئید‌های آنابولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سلامت عمومی و نیمرخ حالات خلقی در ورزشکاران پرورش‌اندام با و بدون مصرف استروئیدها بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران پرورش‌اندام شهر تهران در سال 1394 بود که برحسب نمونه‌گیری در دسترس 200 ورزشکار از باشگاه‌های ورزشی تهران انتخاب شدند و پس از حذف پرسشنامه‌های غیرمعتبر 192 پرسشنامه تحلیل شد. داده‌ها توسط دو پرسشنامۀ سلامت عمومی و نیمرخ حالات خلقی به‌همراه ضمیمه‌ای از پرسشنامۀ دموگرافیک محقق‌ساخته در باشگاه‌های ورزشی توسط دو گروه از ورزشکاران با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری توسط نرم‌افزار اس.پی.اس.اس 20 استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که ورزشکاران مصرف‌کنندۀ استروئیدهای آنابولیک در سلامت عمومی و سه زیرمؤلفۀ جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی به‌همراه دو زیرمؤلفۀ تنش و خشم در متغیر نیمرخ حالات خلقی تفاوت معناداری با گروه دیگر دارند. مطابق بر این مصرف استروئیدهای آنابولیک علاوه‌بر نقش فیزیولوژیک در بدن، تأثیرات مخربی بر سلامت عمومی و خلق ورزشکاران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of General Health and Mood State Profile in Bodybuilders with/withoutAnabolicSteroidConsumption

نویسندگان [English]

  • Meysam Shahhosseni 1
  • Hasan Gharayagh Zandi 2
  • Mojtaba Hasani Sangani 3
چکیده [English]

 
The aim ofthe current study wasto comparegeneral health and mood state profile in bodybuilders with/without anabolic steroid consumption. Thestatistical populationconsisted of all bodybuilders in Tehran city in 2015. 200 bodybuilders were selected from Tehran sport clubs with convenience sampling method. After excluding unauthorized questionnaire, 192 questionnaires were analyzed. The data were collected withGeneral-Health Questionnaire (GHQ), Mood State Profile Questionnaire and a researcher-made demographic questionnaire filled out by anabolic steroid users and non-usersin the sport clubs. Descriptive statistics and multivariate analysis of variance in SPSS20 were used to analyze the data. The results indicated a significant difference between anabolic steroid users and non-users in general health, its three subscales (physical, anxiety and social function dysmorphic), and two subscales of mood state profile (tension and anger). Accordingly, in addition to their physiological role in body, anabolic steroid has devastating effects on athletes' general health and mood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anabolic steroid
  • bodybuilding
  • General Health
  • moodstate profile
1. پاشاروش، لیلا؛ رادمندی، مرضیه؛ خوشبو، سپیده؛ رضایی، منصور؛ رضوانی، ثمینا؛ عباسی، محمدرضا؛ میکاییلی، علی (1383). «فراوانی استفاده از مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در بین مردان ورزشکار بدنساز کرمانشاه»، فصلنامۀ علوم پزشکی شهید بهشتی، ش 13، ص 56-25.
2. تقوی، سید محمدرضا (1380). «بررسی روایی و اعتبار پرسشنامۀ سلامت عمومی (GHQ)»، مجلۀ روان‌شناسی، سال پنجم، ش 4، ص 56-32.
3. رضایی، احمد؛ اینانلو، مینا؛ فکری، محمد (1389). «مدیریت بدن و ارتباطان با عوامل اجتماعی»، مجلۀ مطالعۀ راهبردی زنان، سال دوازدهم، ش 47 ص 21-10.
4. عفتی دیوشلی، مرضیه؛ کافی ماسوله، موسی؛ دل آذر، ربابه (1390). «رابطۀ سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد»، فصلنامۀ اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، سال ششم، ش 22، ص 22-13.
5. فرخی، احمد؛ متشرعی، ابراهیم؛ زیدآبادی، رسول (1392). «تعیین روایی عاملی و پایایی پرسشنامه حالات خلقی برومز 32 سؤالی»، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، رفتار حرکتی 13، پاییز، ص 40-15.
6. کاشی، علی؛ کارگر فرد، مهدی؛ مولوی، حسین؛ سرلک، زهرا (1385).«مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی: شیوع، شناخت و آگاهی از عارضه‌های جانبی آن»، فصلنامۀ المپیک، سال چهارم، ش 34.
7. نجومی، مرضیه؛ بهروان، وحید (1382). «بررسی فراوانی مصرف مواد آنابولیک و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران بدنساز کرج»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال یازدهم، ش 44.
8. بیگدلی، ایمان؛ رحیمیان بوگر، اسحق؛ نجفی، محمود (1390). روانشناسی بالینی سلامت (صورت­بندی و درمانسمنان، انتشارات دانشگاه سمنان، چ اول.
.
 
9. Beaver, K. M., Vaughn, M. G., DeLisi, M., & Wright, J. P. (2008). "Anabolic-androgenic steroid use and involvement in violent behavior in a nationally representative sample of young adult males in the United States" American journal of public health,98(12): 2185-2187.
10. Cohen, J., Collins, R., Darkes, J., & Gwartney, D. (2007). "A league of their own: demographics, motivations and patterns of use of 1,955 male adult non-medical anabolic steroid users in the United States". Journal of the International Society of Sports Nutrition, 4(1), 1-14.
11. Dodge, T., & Hoagland, M. F. (2011). "The use of anabolic androgenic steroids and polypharmacy: a review of the literature". Drug and alcohol dependence, 114(2), 100-109.
12.Galligani, N., Renck, A.,Hansen, S. (2002). "Personality Profile of Men Using Anabolic Androgenic Steroid".Available online 22 April 2002, 85, 228-198.
13.Gruber, A.J., Pope, J.r (2000). "Psychiatric and Medical Effects of Anabolic-Androgenic Steroid Use in Women". Psychother Psychosom, 69, 19–26.
14. Harmer, P.A (2009). "Anabolic-androgenic steroid use among young male and female athletes: is the game to blame". Br J Sports Med, 44, 26-31.
15. Hartgens, F., & Kuipers, H. (2004)."Effects of androgenic-anabolic steroids in athlete".Sports Medicine, 34(8), 513-554.
16. Hashim, HA., Zulkifli, EZ & Yusof, HA. (2010). "Factorial validation of Malaysian adapted Brunel Mood Scale in an adolescent sample".Asian journal of sports medicine, 1(4), 185.
17. Oberlander, J. G., & Henderson, L. P. (2012). "The Sturm und Drang of anabolic steroid use: angst, anxiety, and aggression". Trends in neurosciences, 35(6), 382-392.
18. Kanayama, G., Kirk J., Brower, Ruth I., Harrison G. Pope (2009). "Anabolic-Androgenic Steroid Dependence: An Emerging Disorder". Addiction, 104, 1966–1978.
19. Kutcher, EC., Lund, BC, Perry, PJ. (2002). "Anabolic steroid: A review for the clinicians". Sport Medicine, 32, 285-296.
20. Lindqvist, A. S., Moberg, T., Eriksson, B. O., Ehrnborg, C., Rosén, T., & Fahlke, C. (2013). "A retrospective 30-year follow-up study of former Swedish-elite male athletes in power sports with a past anabolic androgenic steroids use: a focus on mental health". British journal of sports medicine, 47(15), 965-969.
21.Lane, A. M., & Thelwell Richard, C.Andrew M.Lane,Neil J.V.Weston (2007). "Mood states, self-set goals, self-efficacy and performance in academic examinations".Personality and Individual Differences, 42,573-583.
22. Melnik B, Jansen T, Grabbe S. (2007). "Abuse of anabolic-androgenic steroids and bodybuilding acne: an underestimated health problem". J Dtsch Dermatol Ges,5, 110-7.
23. Morrison, t., Ricci, L., Melloni, R., (2015). "Anabolic-androgenic steroid administration during adolescence and adulthood differentially modulates aggression and anxiety". Horm Behave, 69, 132-138.
24. Pagonis, T. A., Angelopoulos, N. V., Koukoulis, G. N., & Hadjichristodoulou, C. S. (2006). "Psychiatric side effects induced by supraphysiological doses of combinations of anabolic steroids correlate to the severity of abuse". European Psychiatry, 21(8), 551-562.
25. Petróczi, A., Dodge, T., Susan, H., Backhouse, d., Adesanwo, CH. (2014). "Review of the literature on negative health risks based interventions to guide anabolic steroid misuse prevention". Performance Enhancement & Health, 3, 31–44.
26. Schwerin, M. J., Corcorn, K. J., Fisher, L., Patterson, D., Askew, W., Olrich, T., & Shanks, S. (1996). "Social physique anxiety, body esteem, and social anxiety in bodybuilders and self-reported anabolic steroid users". Addictive Behaviors, 21(1), 1-8.
27. Tabachnick, BG, & Fidell, LS. (2007). "Using Multivariate Statistics", 5th edn.(Pearson: Boston), MA.
28.Terry, PC., Lane, AM & Fogarty, GJ. (2003). "Construct validity of the Profile of Mood States—Adolescents for use with adults". Psychology of Sport and Exercise, 4(2), 125-139
29. Wagner. J.C. (1991)."Enhancement of athletic performance with drugs, and overview" Sport medicine, 12, 250-263.
30.World Health Organization. (2004). "promoting mental health: Concepts, emerging evidence". Summary report a report of the World Health Organization.Department of mental Health and Substance.