بهبود تعادل ایستا از طریق تمرینات واقعیت مجازی در کودکان فلج مغزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران - دانشکده ی تربیت بدنی- کارشناس ارشد رفتار حرکتی

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات حرکتی با استفاده از تمرینات واقعیت مجازی بر تعادل ایستای کودکان فلج مغزی بود. در این مطالعۀ نیمه تجربی، تعداد 20 دختر فلج مغزی همی پلاژی در دامنۀ سنی 7-12 سال به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. آزمون شارپند رومبرگ برای اندازه‌گیری نمرات تعادل ایستا بکار گرفته شد. گروه تجربی به مدت 4 هفته به انجام تمرینات در محیط مجازی پرداختند. گروه کنترل برنامه‌های درمانی معمول خود را ادامه دادند. آزمونهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) در سطح 05/0 < p اجرا شدند. نتایج حاکی از تفاوت معنادار(001/0=p) بین دو گروه آزمایشی حدأقل در یکی از متغیرهای تعادلی (چشم باز/ چشم بسته) بود. همچنین، بر اساس نتایج با توجه به نمرات بالاتر تعادل ایستا در گروه تجربی، تمرینات واقعیت مجازی با استفاده از Xbox سبب بهبود تعادل ایستای آنها در مقایسه با گروه کنترل شده بود. این مطالعه شواهدی را فراهم می آورد مبنی بر اینکه تعادل ایستا در کودکان فلج مغزی قابل اصلاح است و آنها به دوره-های کوتاه مدت تمرینات واقعیت مجازی پاسخ میدهند. به نظر می رسد که تمرینات واقعیت مجازی دارای کاربردهای بالینی برای تراپیست ها، خانواده ها و کودکان مبتلا به فلج مغزی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of static balance through virtual reality practices in children with cerebral palsy

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mirakhori 1
 • morteza pourazar 2
 • Fazlollah Bagherzadeh 3
1 Tehran University
2 Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the effects of motor practices using virtual reality practices on static balance of children with cerebral palsy.Twenty girls with cerebral palsy (ranged 7-12 years old) were selected by a convenience sampling method and were divided into the experimental and control groups. The apparatus of the study was Xbox device. Sharpend Rumberg Test was used to assess the static balance scores. Experimental group performed their practice in the virtual environment during 4 weeks, 3 days per week, and 1 hour per day. Control group continued their common occupational therapy programs. MANCOVA and ANCOVA Tests were used at p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual reality
 • Xbox
 • balance
 • Cerebral palsy
 • hemiplegia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 08 تیر 1396
 • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1396
 • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1396