اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی ورزش، گروه روان شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

3 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

امروزه مهارت های ذهنی یکی از مولفه های مهم اثر گذار در عملکرد ورزشکاران می باشد لذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران بود. جامعة آماری تحقیق شناگران نوجوان باشگاه های ورزشی کرج بودند. در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نوجوان پسر فعال در رشتۀ شنا از باشگاه‌های شنای شهرستان کرج انتخاب به به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. یک طرح نیمه تجربی با سنجش در پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. گروه آزمایش بسته بیست‌ودو جلسه‌ای آموزش مهارت‌های ذهنی را در هفته سه جلسه متوالی در کنار تمرینات جسمانی خود به مدت یک ساعت دریافت نمودند اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. تمامی شرکت‌کنندگان در مرحله پیش‌آزمون و پس توسط کرنومتر و چک‌لیست تکنیک کرال سینه 50 متر (شنای آزاد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها با استفاده از طریق تحلیل واریانس ترکیبی تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت‌های روانی بر عملکرد کمی گروه آزمایش تأثیر معنی‌داری دارد (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Psychological skills training on Quantitative and qualitative performance of swimmers

نویسندگان [English]

  • Moslem Mohammadi Tahsil 1
  • Afsaneh Sanatkaran 2
  • Mahiodin Bahari 3
1 MSc of Sport Psychology, Faculty of Sport Psychology, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Sport Psychology, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran
3 Assistant professor at Azad Karaj University, physical education department. Azad Karaj University, Alborz, Iran
چکیده [English]

Psychological skill is one of the most important factors that influence athlete’s performance so the aim of this study was to examine effectiveness of Psychological skills training on Quantitative and qualitative performance of adolescence. The statistical population included adolescence swimmers of karaj swimming clubs in karaj city. 30 adolescence swimmers were selected among karaj swimming clubs using available sampling method, and were randomly assigned into the experimental and control groups. A semi experimental with pre-test and post-test assessments was used. Beside physical training, experimental group received 22 sessions Psychological skills through 3 sessions weekly that every sessions took one hour but control group didn’t received any intervention, all the participants assessed by Stopwatch and Checklist for 50-m front crawl techniques (free-running) in two steps of pre-test and post-test. Data were analyzed by combinatory variance analysis model. Findings revealed that the Psychological skills training significantly improved Quantitative performance in the experimental group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • swimming
  • Qualitative Performance
  • Quantitative Performance
  • Psychological Skills
  • Adolescence