تاثیر بازخورد مقایسه ای - اجتماعی بر اکتساب و تحکیم یادگیری یک مهارت ادراکی- حرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس البرز، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بازخورد مقایسه ای-اجتماعی بر اکتساب و تحکیم یادگیری یک مهارت ادراکی-حرکتی در دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام شد. در این تحقیق تعداد 36 دانش آموز دبیرستانی به عنوان نمونه های آماری بصورت تصادفی در سه گروه 12 نفری بازخورد مقایسه-اجتماعی مثبت، منفی و واقعی قرار گرفتند. پس از ثبت امتیازات پیش آزمون، در مرحله اکتساب که پنج روز به طول انجامید آزمودنی ها در هر روز تعداد ده بلوک سه تایی سرویس بلند بدمینتون اجرا کردند که بعد از هر بلوک بازخورد میانگین امتیازات خود را با توجه به گروهی که متعلق به آن بودند بصورت مثبت (بالاتر از امتیاز واقعی)، منفی (پایین تر از امتیاز واقعی) و واقعی (امتیاز واقعی) دریافت کردند. آزمون تحکیم یادگیری نیز بعد از 72 ساعت بی تمرینی همانند پیش آزمون اجرا شد. پس از بررسی نرمال بودن داده ها و همگنی واریانس ها به منظور تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری (05/0≥ P ) استفاده شد.نتایج بررسی نشان داد که در مرحله اکتساب، تمرین موجب بهبود عملکرد گروهها شد. اما بین عملکرد گروه های بازخورد مثبت، منفی و واقعی در این مرحله تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میزان تحکیم یادگیری نیز در گروه بازخورد مثبت بطور معنی داری بهتر از گروه های دیگر بود. یافته های تحقیق بیانگر این است که بازخورد مقایسه ای- اجتماعی مثبت در تحکیم یادگیری یک مهارت ادراکی- حرکتی مانند سرویس بلند هدفدار بدمینتون موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social-comparative feedback on acquisition and consolidation of a perceptual-motor skill

نویسندگان [English]

  • Ali Azhari 1
  • Rasoul Hemayat Talab 2
  • Mahmoud Skeikh 2
  • Elahe Arab Ameri 2
1 Alborz Campus. Motor behavior department ,university of Tehran , Iran
2 Motor behavior department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine of the social-comparative feedback effect on acquisition and consolidation of a perceptual-motor skill in high school male students. In this study, 36 high school students were randomly assigned to three groups of 12 subjects with positive , negative and veridical social-comparative feedback groups. Pretest scores were recorded . Acquisition phase were five days and each subjects performed 10 blocks of the three trials badminton long serve in each day. After the each block, they received feedback of average scores in the form of positive ( higher than the actual rating ) , negative ( lower than the actual rating ) and veridical ( the actual rating ) due to the group to which they belong. Also after 72 hours detraining, consolidation test performed as well as pretest. After determining the data normality and homogeneity of variances to analyze data was used from repeated measures ANOVA, one-way ANOVA and Tukey posthoc test at the significant level 0.05 . The acquisition phase results showed that practice days were improved the performance of groups. But there was no significantly difference between groups. The consolidation of positive feedback group was significantly better than other groups. The findings suggest that positive social-comparative feedback affects the consolidation of a perceptual-motor skill such as targeted badminton long serve .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisition
  • badminton service
  • Consolidation
  • motivational feedback
  • perceptual-motor skill
  • social-comparative feedback