تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و حمایت خودمختاری بر یادگیری مهارت هدف‏گیری کودکان کم‏توان ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و حمایت خودمختاری بر یادگیری مهارت هدف‏گیری کودکان کم‏توان ذهنی بود. بدین منظور، از بین تمامی کودکان کم‌توان ذهنی شهر اهواز، 48 کودک در مقطع سنی 14-10 سال (میانگین سنی 2/1±81/11) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بر اساس نمرات پیش‏آزمون (10 کوشش) در چهار گروه توجه بیرونی، حمایت خودمختاری، توجه بیرونی+حمایت خودمختاری و کنترل جای گرفتند. تکلیف شامل پرتاب کیسة لوبیا به وزن 100 گرم به سمت هدفی بود که در فاصله دو متری از شرکت‏کنندگان بر روی دیوار نصب شده بود. شرکت‏کنندگان در مرحله اکتساب 40 کوشش شامل پنج بلوک هشت کوششی را انجام دادند. ده دقیقه پس از آخرین بلوک اکتساب، شرکت‏کنندگان 10 پرتاب را به عنوان پس‏آزمون انجام دادند. چهل و هشت ساعت پس از مرحله اکتساب، آزمون یادداری (10 کوشش) با شرایطی دقیقاً مشابه با پیش‏آزمون برای بررسی اثرات یادگیری از شرکت‏کنندگان به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب 522 در مرحله اکتساب و آزمون تحلیل واریانس دوراهه 22 در مرحله یادداری با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 و در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چهار گروه طی بلوک‏های تمرینی، بهبود معناداری در عملکرد داشته‏اند. گروه توجه بیرونی+حمایت خودمختاری نیز توانست بالاترین نمرات را در مرحله اکتساب کسب کند (05/0≥P). در آزمون یادداری نیز گروه توجه بیرونی+حمایت خودمختاری توانست بهترین عملکرد را به نمایش بگذارد (05/0≥P). پیشنهاد می‏شود برای بهبود عملکرد و یادگیری مهارت هدف‏گیری کودکان کم‏توان ذهنی از ترکیب توجه بیرونی وحمایت خودمختاری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of External Focus of Attention Instruction and Autonomy Support on learning of an Aiming Task in Mentally Retarded children

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammadreza Mousavi 1
  • Nahid Shetab Boushehri 2
  • Rasool Abedanzadeh 1
1 Department of Motor Behavior, Sport Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz,, Iran
2 Associate Professor, Department of Motor Behavior, Sport Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of external focus of attention instruction and autonomy support on learning of an aiming task in mentally retarded children. Therefore, 48 children with the age range of 10-14 years among all of the mentally retarded children of Ahvaz, were selected by convenience sampling. Participants performed 10 throws as a pre-test and afterward, according to their scores on pre-test, they were equally divided into four groups (external attention, autonomy support, external attention-autonomy support, control group). The acquisition phase consisted of throwing 100 gram beanbags into a goal that was mounted at a distance of 2 meters from the participants on the wall. Ten minute after the last acquisition block, the participants performed 10 trials as post-test. 48 hours after the acquisition phase, retention test (10 trials) was performed to examine the learning effects of the participants. The data analyzed by Mix-ANOVA 2×2×2 on acquisition phase and two-way ANOVA 2×2 on retention data with using SPSS22 at significant level P≤0.05. The results of this study showed that in the acquisition phase, all of four groups gradually increased their accuracy (P≤0.05) and the external attention+autonomy support group gain the best scores in this phase. Also Results showed significant difference between the groups in the retention test (P≤0.05) and the external attention+autonomy support group presented the greatest throwing accuracy. Therefore, it is suggested that combination of autonomy support and external attention should be used to improve the performance and learning in mentally retarded children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • external focus
  • Autonomy Support
  • Mentally retarded children
  • aiming task
  • retention