تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب منطقه ای در بسکتبالیست های ماهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 پزشک متخصص مغز و اعصاب، گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در حیطه مهارت‌های حرکتی و ورزشی، اثر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای (tDCS) در جنبه‌های توصیفی و آزمایشگاهی موردمطالعه قرارگرفته است و لازم است اثر این شیوه مداخله بر مهارت‌های واقعی ورزشی موردمطالعه قرار گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر tDCS آندی بر اجرای مهارت پرتاب منطقه‌ای در بسکتبالیست‌های ماهر بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، مداخله، پس‌آزمون و پیگیری است. شرکت‌کنندگان 26 بازیکن بسکتبالیست مرد ماهر بودند که به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و شم تقسیم شدند و به تعداد سه جلسه در سه روز متوالی تحت مداخله قرار گرفتند. هردو گروه، ابتدا الگوی نورانی مهارت پرتاب منطقه‌ای بسکتبال مربوط به دو بازیکن تیم ملی را مشاهده کردند. سپس گروه تجربی به مدت 20 دقیقه تحت tDCS از روی جمجمه بر قشر پیش حرکتی قرار گرفتند و گروه شم تحریک ساختگی دریافت نمودند. پس از مداخله، شرکت‌کنندگان هر دو گروه به اجرای مهارت‌ ملاک پرداختند. پس‌آزمون و پیگیری به ترتیب یک و هفت روز پس از مداخله گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط دوعاملی، t مستقل و t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که tDCS تفاوت اجرای بین گروهی در مرحله مداخله را نشان نداد اما در مرحله آزمون باعث بهبود اجرای مهارت در گروه‌ تجربی در برابر گروه شم شد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که tDCS ممکن است به‌عنوان مداخله مفید برای بهبود اجرای مهارت پرتاب منطقه‌ای در بسکتبال موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of transcranial direct current stimulation on performance of basketball two point field throws in skilled basketball players

نویسندگان [English]

 • zahra naghizadeh 1
 • Ahmadreza Movahedi 2
 • Mahdi Namazizadeh 3
 • Motahareh Mirdamadi 4
1 Ph.D. Candidate of Motor Behavior, Department of Physical Education and sport sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Motor Behavior and Sport Management, College of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Physical Education and sport sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Neurologist, Department of Psychiatry, College of medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) has been studied in descriptive and laboratory tasks in the field of motor and sport skills. It is necessary that tDCS effects on real sport skills are investigated. The aim of the current study was to examine the Effect of tDCS on performance of basketball two point field throws (BFT) in skilled basketball players. In this quasi- experimental study, we used a repeated measure design including a pretest, intervention, posttest and follow. A total of 26 male basketball players were randomly divided into either an experimental or a sham group. Both groups watched the point light model of the performance of two elite basketball players. Then, the participants of the exercise group received tDCS over their pre-motor cortex for 20 minutes. The participants of the sham group underwent identical tasks performance except that tDCS was artificially applied for them. BFT was assessed at baseline (pre-intervention), one day post-intervention and 7 days post-intervention. For analyzing data, two factor Mixed model ANOVA, independent and paired t-tests were used. Results showed that anodal tDCS created no between group's differences in BFT in the intervention phase while tDCS lead to significant improvement of BFT in experimental group skills compared to sham group in test phase. Results showed that tDCS could be considered as a useful intervention for the improvement of BFT in skilled basketball players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • basketball
 • point light
 • skill
 • two point field throws
 • Transcranial direct current stimulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1399