مدل یابی ارتباط ساختاری خودشفقت ورزی و پاسخ‌های هیجانی منفی به شکست در رزمی‌کاران: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی ورزشی دان. دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 . استادیار، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 . استاد، گروه روانشناسی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مدل‌یابی ارتباط ساختاری خودشفقت‌ورزی و واکنش‌های هیجانی به شکست با واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان در رزمی‌کاران بود. در این پژوهش 286 ورزشکار (191 مرد و 95 زن: میانگین و انحراف معیار سنی=98/20 ± 30/3) از سبک مختلف رزمی (تکواندو، کاراته، جودو و ووشو) حاضر در مسابقات لیگ شرکت و مقیاس‌های خودشفقت‌ورزی، عواطف منفی، و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل کردند. از تحلیل مسیر به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی استفاده شد. نتایج نشان داد که خودشفقت‌ورزی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش پاسخ‌های هیجانی منفی به شکست دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که ابعاد سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان در رابطۀ بین خودشفقت‌ورزی و پاسخ‌های هیجانی به شکست نقش واسطه‌ای جزئی دارند. این مطالعه نشان می‌دهد که خودشفقت‌ورزی یک سازه مناسب برای درک پاسخ‌های هیجانی ورزشکاران به شکست است، و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به‌عنوان مکانسیم‌های زیربنایی در این فرایند دخیل هستند، از این‌رو توجه به رشد خودشفقت‌ورزی در رزمی‌کاران با تأکید بر بهبود تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در راستای بازیابی بهتر از شکست و کاهش اثرات منفی آن را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling The Relationship between Self-compassion and Negative Emotional Responses to Failure: The Mediating Role of Cognetive Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohebi 1
  • Hassan Gharayagh zandi 2
  • Mohammad Ali Besharat 3
  • Mahboubeh Ghayour Najafabadi 2
1 phd studant in clinical sport psychology from tehran university
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior and Sports Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recognition of important psychological factors in coping with difficulty is considered as an important factor in the development of positive interventions to achieve sports self-fulfillment. Self-sufficiency and cognitive regulation of emotion are important factors that are effective in coping with unpleasant events. In a difficult event such as failure in sports is not considered. Therefore The purpose of this study was to model the structural equation of relationship between self -compassion and emotional reactions to failure as mediated by cognitive emotion regulation among martial arts. A total of 286 athlete (191 men and 95 women; age: 20.98±3.30 years) from different disciplines of martial arts (taekwondo, karate, Judo and wushu) engaged in league championship participated in the study. Athlete completed self-report measures of self-compassion (SCS), negative affect (PANAS), and cognitive emotion regulation (CERQ). The proposed model was evaluated using structural equation model. Result revealed that self-compassion has direct and indirect effects on emotional reactions to failure. Furthermore, cognitive emotion regulation a partial negative mediator between the self-compassion and emotional reactions to failure. This study indicates that self-compassion is a relevant construct for understanding athletes’emotional responses to failure problems and cognitive emotion regulation strategies are involved as underlying mechanisms in this process. Therefore, it suggests paying attention to growth of self-compassion in martial arts and emphasizing on improving adaptive emotion regulation and reducing incompatible emotion regulation in order to recover better from failure and reduce its negative effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Self-compassion
  • Emotion Regulation
  • Recovery from Failure
  • Rumination