مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشد حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 دانشیار روانشناسی ، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 استادیار رفتارحرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 . استادیار رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های بنیادی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 60 دانش‌آموز ابتدایی (دوره دوم) با دامنه سنی 8 تا 11 سال به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (بازی‌های ویدئویی فعال، بازی‌های پایه ورزشی) و یک گروه کنترل (بازی های ویدیویی غیر فعال) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، آزمون تبحر حرکتی برونینکس– اوزرتسکی ویرایش دوم، دستگاه ایکس باکس360 به همراه کینکت و دسته می باشد. ابتدا، شرکت کنندگان پیش-آزمون مهارت‌های حرکتی را اجرا کردند. گروه‌های تجربی به مدت هشت هفته، دو بار در هفته و هر جلسه، 30 دقیقه به اجرای برنامه تمرینی مربوطه پرداختند. گروه کنترل نیز بازی‌های ویدئویی غیرفعال را از طریق کنسول ایکس-باکس و دسته تحت نظارت کامل آزمونگر انجام دادند. در انتهای جلسات تمرینی آزمون تبحر حرکتی برونینکس– اوزرتسکی ویرایش دوم، مجدداً از تمام افراد به عمل آمد (مرحله پس‌آزمون). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گروه های ویدئویی فعال و پایه ورزشی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی تأثیر معناداری دارد. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه ها در رشد مهارت های حرکتی بنیادی وجود دارد؛ که این تفاوت ها با گروه کنترل معنادار بود، اما بین گروه های تجربی تفاوت معناداری یافت نشد. بنابراین به مربیان پیشنهاد می‌شود که علاوه بر تمرینات پایه ورزشی بر بازی های ویدئویی فعال نیز تاکید ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of the Active Video Games and Sports Basic Games on the Development of Fundamental Motor Skills in Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • Mansour Neisi 1
  • Sadegh Nasri 2
  • Rasool Abedanzadeh 3
  • Mmarzieh Balali 4
1 Faculty of sport sciences,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Faculty of humanities, Shahid Rajaee Teacher Training, Tehran, Iran
3 Department of Motor Behavior, Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Faculty of sport sciences, Central Tehran Branch Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effective of active video games and sports basic games on the development of fundamental motor skills in elementary school students. The method of the present study is semi-experimental with pretest-posttest design with control group. Sixty male students (age range: 8-11 years old) were selected by convenience sampling and randomly divided into two experimental groups (active video games (XbX), sports basic games) and a control group (inactive video games). The instruments used in this study are the Brunnicks-Ozertsky motor proficiency test, second edition, and the XbX 360 Kinect. First, participants performed motor skills pretest. Experimental groups performed the relevant training program for eight weeks, twice a week and 30 minutes per session. The control group also played passive video games under the full supervision of the Examiner with XbX console. At the end of the training sessions, the second edition of the Bruins Ozertsky motor proficiency test was repeated for all subjects (post-test phase). The results of the present study showed that active video and sports basic groups have a significant effect on the development of basic motor skills. Other results of this study showed that there is a significant difference between groups in the development of fundamental motor skills; these differences were significant with the traditional group, but significant differences were not found between the experimental groups. Therefore, it is recommended that coaches, in addition to sport basic trainings, they should also pay special attention to active video games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action video games
  • sport basic games
  • fundamental motor skills
  • manipulation skill
  • Student