تغییرات کارآمدی عضلانی طی کوشش‌های موفق و ناموفق در تیراندازان ماهر با تپانچه: نقش میانجی چشم ساکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 . دانشیار یادگیری و کنترل حرکتی دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دانشیار روانشناسی ورزش دانشکدة علوم ورزشی،. دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 دکترای تخصصی رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تغییرات کارآمدی عضلانی طی کوشش‌های موفق و ناموفق در تیراندازان ماهر با تپانچه با نقش میانجی چشم ساکن بود. در این مطالعه پس‌رویدادی، 20 مرد تیرانداز ماهر با تپانچه با دامنه سنی 20 تا 30 سال برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. پس از پنج کوشش آشنایی، شرکت-کنندگان به اجرای 20 کوشش شلیک تپانچه از فاصله موردنظر به هدف مطابق با استاندارهای موجود پرداختند. امتیاز ده به‌عنوان کوشش موفق و امتیازهای پایین‌تر از ده به‌عنوان کوشش ناموفق در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t وابسته و بوتستراپ تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین فعالیت عضلانی عضلات دوسربازویی و سه‌سربازویی در کوشش‌های موفق و کوشش‌های ناموفق تفاوت معنا‌داری وجود دارد و شرکت‌کنندگان در کوشش‌های موفق فعالیت عضلانی پایین‌تری داشتند. همچنین، نتایج بوت‌استراپ آشکار کرد که طول دوره چشم ساکن، فعالیت عضلانی عضلات دوسربازویی و سه‌سربازویی را در کوشش‌های موفق و ناموفق میانجی می‌کند. به‌طورکلی نتایج پژوهش حاضر تأکیدی بر فرضیه ثبات قامت می‌باشد که عامل تعیین‌کننده در طول این دوره، افزایش ثبات قامت است که منجر به کاهش "نویز" در سیستم حرکتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muscle efficiency changes during successful and unsuccessful trials in elite pistol shooters: mediating role of quiet eye meditation

نویسندگان [English]

  • Amir Shahavand 1
  • Khajavi Daryoush 2
  • Alireza Bahrami 3
  • Ahmad ghotbi varzaneh 4
1 Ahvaz-Dezful-Post Street
2 Motor Behavior Dep, Sport Sciences Faculty, Arak University, Arak, Iran
3 Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak
4 Motor Behavior - Motor Control, School of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of current study was to muscle efficiency changes during successful and unsuccessful trials in elite pistol shooters with role of quiet eye meditation. In causal comparative study, 20 elite male pistol shooters selected for this study with age range 20-30 years old. After five trials familiarization, participants performed 20 trials to target with available standard. Scores of ten were considered successful, and scores of less than ten were considered unsuccessful. Data were analyzed using paired t-test and Bootstrap. The results indicated that there was significant difference between biceps and triceps muscle activity in successful and unsuccessful trials, and participants had lower muscle activity in successful trials than unsuccessful trials. Also, Bootstrap results revealed that the quiet eye period mediates biceps and triceps muscle activity in successful and unsuccessful trials. Overall, the results of current study confirmed postural stability hypothesis that this is the determining factor during this period is an increase in postural stability, which leads to a reduction in "noise" in the motor system.Shooting skills with high perceptual / cognitive requirements and low mobility needs and is one of the sports that is highly dependent on the performance of the visual system, because target identification and tracking is largely dependent on the performance of the visual system.In the present study, the researcher intends to investigate the muscular efficiency and mediating role of the length of the stationary eye period in the electrical activity of biceps and triceps of skilled pistol shooters in successful and unsuccessful attempts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gaze behavior
  • muscle activity
  • postural stability
  • pistol shooters
  • Quiet Eye