تاثیر مهارت‌های حرکتی ظریف بر حرکات کلیشه‌ای کودکان مبتلا به طیف اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 . کارشناس ارشد رشد حرکتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مهارت های حرکتی ظریف بر حرکات کلیشه ای کودکان مبتلا به اوتیسم 7تا 15 سال شهرستان خمین در سال 1399 انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی، 20 کودک مبتلا به اختلال اوتیسم به روش نمونه گیری در دسترس از مرکز توانبخشی اوتیسم ماندگار خمین انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه کنترل (تعداد 10نفر) با میانگین سنی ( 3/16± 10) و میانگین قد ( 23/42± 118) و میانگین وزن ( 7/16± 42) و گروه تجربی (تعداد 10نفر) با میانگین سنی (2/79± 12) و میانگین قد ( 34/67± 116) و میانگین وزن ( 8/34± 38) قرار گرفتند. گروه تجربی 15 جلسة 40 دقیقه ای(سه جلسه در هفته) آموزش مهارت‌های حرکتی ظریف را دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت فعالیت های روزمره خود را انجام دادند. از آزمون اوتیسم گیلیام ( گارز) برای ارزیابی حرکات کلیشه ای استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون لون، کلوموگروف-اسمیرنف و واریانس چندمتغیره در سطح معناداری 01/0>P انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد بین گروه تجربی و کنترل در کاهش حرکات کلیشه‌ای تفاوت معناداری وجود دارد که در گروه تجربی این کاهش بیشتر از گروه کنترل بود (001/0=p). براساس نتایج به‌دست‌آمده میتوان نتیجه گرفت که یک دوره تمرینات مهارت‌های حرکتی ظریف می‌تواند منجر به نتایج درمانی بهتر شود و حرکات کلیشه‌ای را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of fine motor skills on stereotyped movements in children with autism spectrum disorders

نویسندگان [English]

  • Farnaz Torabi 1
  • Matine Razavi 2
1 Association professor of physical education of Payame Noor University
2 Physical Education Department of Payame Noor University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of fine motor skills on stereotyped movements of children with autism aged 7 to 15 years in Khomein in 1399. In this quasi-experimental study, 20 children with autism were selected by available sampling method from Khomein Sustained Autism Rehabilitation Center. Then the subjects were randomly divided into two control groups (n = 10) with mean age (10 ± 16/3) and mean height (118 ± 42/23) and mean weight (42 ± 16/7) and experimental group (n = 10) With mean age (12 ± 79/2) and mean height (116 ± 67/34) and mean weight (38 ± 34/8). The experimental group received 15 sessions of 40 minutes (three sessions per week) of fine motor skills training, and the control group performed their daily activities during this period. The Gilliam (Garz) autism test was used to assess stereotyped movements. Data analysis was performed by Leven, Kolmogorov-Smirnov test and multivariate variance at the significant level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism Spectator
  • behavioral stereotyped movements
  • vocal
  • Motor
  • fine motor skills