روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سالۀعراقی و مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 . استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار،گروه رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 . استاد،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف ا صلی این پژوهش بررس ی ویژگیهای روان سنج ی ن سخ ۀ عراقی آزمون ر شد حرکت ی در شت – ن سخۀ سوم در
کودکان 5 تا 9 سال عراقی و هدف دوم آن مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی بود. برای
هدف اول 400 کودک به روش نمونهگیری خو شه ای از ک شور عراق بهعنوان شرکت کننده انتخاب و با ا ستفاده از آزمون
8 سلا ۀ عراقی - ر شد مهارت های حرکتی در شت - 3 ارزیابی شدند. همچنین برای هدف دوم 30 نفر از شرکت کنندگان 9
به صورت ت صفا د ی ساده انتخاب و با یک گروه 30 نفری م شابه از کودکان ا یرانی مقای سه شدند . بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها از روشهای آماری ضر یب آلفای کرونباخ، ضر یب همب ستگ ی درونطبقهای پیر سون، روش تحلیل عاملی و آزمون
تی استفاده شد. ضرا یب پایایی همسانی درونی برای خردهآزمون حرکات جابهجایی، مهارتهای توپی و کل آزمون
0 اپ ی ایی ارزی اب مجدد ب ا / 0 و 91 /90 ،0/ 0، اپ ی ایی آزمون – آزمون مجدد اب ضرای ب 89 / 0 و 87 /85 ،0/ ب ه ترتی ب اب 77
0 محاسبه شد. همچنین بین عملکرد / 0 و 84 /80 ،0/ 0 پایایی درون ارزیاب با ضرایب 66 / 0 و 88 /85 ،0/ ضرایب 77کودکان ایرانی و عراقی در خردهآزمونهای حرکات جاب هجایی، مهارت های توپی و نمرة کل مهارت های حرکتی درشت
P > 0/ تفاوت معن اداری مشاهده نشد ( 05 ). با توجه به تأیی ا د ر و یی و اپ ی ایی میتوان از این آزمون ب ا اطمینان برای
ارزیابی رشد مهارتهای حرکتی درشت استفاده کرد. نتایج بهدستآمده محدود به جامعۀ پسران 5 تا 9 سالۀ عراقی است
و برای استفاده در جامعۀ دختران و دامنۀ سنی دیگر، به تحقیقات تکمیلی نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of the test of gross motor development - 3 in children aged 5 to 9 years in Iraq and a comparison of the development of gross motor skills of Iranian and Iraqi children

نویسندگان [English]

  • Rifat Al-Hajjaj 1
  • mehdi sohrabi 2
  • Aireza Saberi Kakhki 3
  • seyed reza attarzade hosseini 4
1 PhD. Student, Department of Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Motor behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Received:2021/07/14;Accepted:2021/
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the psychometric properties of the Iraqi version of the Gross Motor Development Test - Third Edition TGMD-3 in Iraqi children aged 5 to 9 years. The second aim of this study was to compare the development of gross motor skills of Iranian and Iraqi children. The participants were selected from 400 people by cluster sampling method from Iraq and were evaluated using TGMD-3 test. Finally, 30 Iraqis in the age group of 8-9 years were randomly selected and compared with a similar group of 30 Iranian children. Cronbach's alpha, Pearson correlation coefficient, factor analysis and t-test were used to analyze the data. Internal consistency reliability coefficients for locomotor, ball skills and total scores were 0.77, 0.85 and 0.87; test-retest reliability coefficients were 0.89, 0.90 and 0.91; inter-rater reliability coefficients were 0.77, 0.85 and 0.88; intera-rater coefficients were 0.66, 0.80 and 0.84, respectively. Also, there was no significant difference between the performance of Iranian and Iraqi children in the subtests of locomotor and ball skills and the total score of gross motor skills (P <0.05). Due to the confirmation of validity and reliability, this test can be used with confidence to evaluate the development of gross motor skills. The results obtained are limited to the Iraqi boy community of 5 to 9 years, and additional studies are needed in the future for use in the girl community and other age groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometrics
  • Validity
  • reliability
  • Iraqi children
  • gross motor skills