بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چشمی، علی [1] کارشناس دانشگاه حکیم سبزواری
 • چوبینه، سیروس [1] استادیار،فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،ایران

ح

خ

د

 • دادخواه، اصغر [1] استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • دارابی، ابوذر [1] کارشناسی ارشد رشد حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دانا، امیر [1] 1 .استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دانا، امیر [1] استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دانشفر، افخم [1] استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • دانشفر، افخم [1] دانشیار، گروه ر فتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • دانشفر، افخم [1] دانشیار دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • دانشور، افخم [1] دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • درانی، کمال [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • دیرانلویی، بهمن [1] . کارشناسی‌ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دروانه کرد، مرضیه [1] کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • دشت آبادی، سهیل [1] کارشناس‌ارشد، تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • دلبری، محمود [1] کارشناس ارشد دانشگاه تهران
 • دلفانی، مهران [1] کارشناسی ارشد، یادگیری و کنترل حرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران
 • دهخدا، محمدرضا [1] استادیار دانشگاه تربیت معلم
 • دهستانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان،
 • دهقانی زاده، جلال [1] استادیار رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دهقانی زاده، جلال [1] دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه- ایران
 • دهقانی زاده، جلال [1] دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دهقانی زاده، جلال [1] دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دهقانی زاده، جلال [1] دانشجوی دکتری ، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دوستان، محمدرضا [1] استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ذ

 • ذوالفقاری، محمدرضا [1] استادیار دانشگاه ارومیه
 • ذوقی، آسیه [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ر

ز

س

ش

 • شایان، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شایان، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد دانشگاه تهران
 • شایان، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد،رفتارحرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،ایران
 • شاکرمی، راضیه [1] دانشجو/دانشگاه سمنان
 • شاه حسینی، میثم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شاه حسینی، میثم [1] کارشناسی‌ارشد، گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شاهدوستی، سمیه [1] کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شاهین طبع، مهران [1] دانشجوی دوره دکتری رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی
 • شتاب بوشهری، سیده ناهید [1] استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • شجاع، مریم [1] دانشجوی دکتری رشد حرکتی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شجاعی، معصومه [2] استادیار دانشگاه الزهراء
 • شجاعی، معصومه [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • شجاعی، معصومه [1] دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • شجاعی، معصومه [1] دانشیار دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • شجاعی، معصومه [1] دانشیار دانشگاه الزهراء
 • شجاعی، معصومه [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران
 • شیخ، محمود [7] دانشیار دانشگاه تهران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تهران، ایران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار،گروه رفتار حرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ، ایران
 • شیخ، محمود [2] دانشگاه تهران.دانشیار تربیت بدنی
 • شیخ، محمود [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیخ، محمود [2] دانشیار دانشگاه تهران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیخ، محمود [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • شیری، ولی [1] مربی، کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شیرزاد، الهام [1] استادیار، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شریعتی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران
 • شریعتی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • شریفی، غلامرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان
 • شفعتی، فریده [1] کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شفیع زاده، علی [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شفیع زاده، محسن [1] استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
 • شفیع نیا، پروانه [1] دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران -اهواز، ایران.
 • شفیع نیا، پروانه [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شفیع نیا، پروانه [2] دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شفیع نیا، پروانه [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شکره، گلچین [1] کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شمسی پور، پروانه [1] دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
 • شمسی پور دهکردی، پروانه [1] .استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [2] استادیار دانشگاه تهران
 • شهبازی، مهدی [7] استادیار دانشگاه تهران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تهران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار و مدیر گروه، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، مهدی [2] دانشگاه تهران.استادیار
 • شهبازی، مهدی [1] استادیار،رفتارحرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهیدی زندی، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد، رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شهربانیان، شهناز [1] دانشگاه تهران
 • شهربانیان، شهناز [1] استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • شهرزاد، ندا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

ص

ض

ط

ظ

 • ظهیری، علی [1] کارشناس‌ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • ظهیری، مسعود [1] دانشجو
 • ظهیری، مسعود [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

ع

غ

 • غرایاق زندی، حسن [3] استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غرایاق زندی، حسن [1] استادیار دانشگاه تهران
 • غرایاق زندی، حسن [1] . استادیار روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غرایاق زندی، حسن [1] استادیار، گروه روانشناسی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • غرایاق زندی، حسن [1] استادیار، گروه روان‌شناسی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غرایاق زندی، حسن [1] استادیار، گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غرایاق زندی، حسن [1] استادیار، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غضنفری، عدنان [1] دانشگاه اصفهان. کارشناس ارشد
 • غفاری، بهرام [1] دانشجوی دکتری، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفاری، بهرام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد رفتار حرکتی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفاری، بهرام [1] کارشناس‌ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفوری، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفوری، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • غلامی، مینا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • غلامعلی زاده، رضا [1] کارشناس ارشد تهران
 • غلامعلی زاده، رضا [1] کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهران
 • غیور، محبوبه [1] استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

ف

ق

ک

گ

 • گائینی، عباسعلی [1] استاد، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گلستانه، فرشته [1] مربی، دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • گل محمدی، بهروز [1] استادیار گروه علوم ورزشی )رفتار حرکتی( دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • گل محمدی، بهروز [1] استادیار، رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • گل محمدی، بهروز [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • گل محمدی، بهروز [1] استادیار روان‌شناسی ورزشی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • گهواره، روح اله [1] کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ل

 • لشنی، الهام [1] کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لطفی، مریم [1] دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • لطفی، مریم [1] دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • لنجان نژادیان، شهرام [1] استادیار، دکتری مهندسی پزشکی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

م

ن

و

ه

ی

 • یاعلی، رسول [1] استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • یدیتبار، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • یزدان پرست، فرهنگ [1] کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • یزدان شناس، اتنا [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • یزدانی ورزنه، محمدجواد [1] کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهران
 • یوسفی، بهرام [1] دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • یوسفی، رضا [1] کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه اراک، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، اراک، ایران
 • یوسفی، سمیه [1] . کارشناس‌ارشد، رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

D

T

V