نویسنده = اقدسی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرینات مسدود و تصادفی بر عملکرد و یادداری مهارت های پاس فوتبال

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 79-92

مهدی راسخی؛ بهرام یوسفی؛ محمد اقدسی