نویسنده = دلبری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بازی رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 135-145

masoud delbari؛ حسن محمدزاده؛ محمود دلبری