نویسنده = کاویانی، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی؛ اکرم کاویانی