نویسنده = صالحی، سیدکاوس
تعداد مقالات: 2
1. تفاوت های رشدی – تکاملی در یادگیری توالی حرکتی : رویکرد یادگیری تکلیف مبتنی بر رشد حرکتی

دوره 5، 3 (13)، پاییز 1392، صفحه 79-102

سیدکاوس صالحی؛ داود حومینیان؛ مهدی ضرغامی؛ صادق ستاری فرد