نویسنده = اکبری یزدی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389

مجید اکبری یزدی؛ مهدی سهرابی؛ امیر مقدم