نویسنده = عابدی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفتة نهایی، پژوهش مورد منفرد

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 97-122

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ سیدمحمد مرندی؛ احمد عابدی


2. تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر اول ابتدایی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 147-164

فاطمه پورشکوری شارمی؛ احمدرضا موحدی؛ احمد عابدی