نویسنده = پشابادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط اضطراب صفتی و حالتی با زمان واکنش و هوش ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و غیرورزشکاران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 65-80

مهدی شهبازی؛ علی پشابادی؛ حسین عابدینی پاریزی