نویسنده = بهرامی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر بهبود کارکرد حسی- حرکتی سه پسر اوتیستیک، پژوهش موردی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-37

زهرا ملاکریمی؛ احمدرضا موحدی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه بهرامی


2. تأثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفتة نهایی، پژوهش مورد منفرد

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 97-122

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ سیدمحمد مرندی؛ احمد عابدی