نویسنده = جابری مقدم، علی اکبر
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر خودگفتاری و بازخورد بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه بسکتبال

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-59

مینا امامی آرندی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی


2. تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 383-367

نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


4. مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 93-110

علی رضا فرار؛ مصطفی خانی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی؛ کیمیا صدری