نویسنده = کاشی، علی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی و بازی‌های شناختی بر رشد شناختی کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 485-504

علی کاشی؛ صالح رفیعی؛ میثاق زرشکیان


2. تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر کاهش عوارض هایپوتونی عضلانی و تغییر ترکیب بدنی مردان سندروم داون

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 269-294

علی کاشی؛ محمود شیخ؛ اصغر دادخواه؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری