نویسنده = افروزه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظۀ کاری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 199-218

محسن افروزه؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سبحان سبحانی