نویسنده = عبدلی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 335-352

بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ مسعود آریافر