نویسنده = شجاعی، معصومه
تعداد مقالات: 7
1. تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 311-320

مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده


2. تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ پرورش‌اندام و ارتباط آن با تصویر بدنی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 347-361

حسن کیائی؛ جعفر نوری بیگلویی؛ معصومه شجاعی


3. اثر مداخلۀ فراهم‌سازی حرکتی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 193-207

آسیه ذوقی؛ معصومه شجاعی؛ عبدالله قاسمی


4. اثر تغییرپذیری فاصلۀ کانون توجه با استفاده از خودگویی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 375-390

غزال محمدی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر


6. مقایسة تاثیر بازخورد خودکنترلی، متواتر و کاهش یافته بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 23-36

امین صادقی؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ معصومه شجاعی؛ آرزو عادلی فر


7. تاثیر فعالیت بدنی بیشینه و جنس بر میزان ترشح هورمون رشد (GH) در نوجوانان دختر و پسر فعال

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 51-63

نیکو خسروی؛ داود حومنیان؛ معصومه شجاعی؛ زهره اسکندری